Styregruppe for landsdækkende koordinering af Studiepraktik

Styregruppen fungerer som fælles forum for de aktører, der er involveret i Studiepraktik: De videregående uddannelser, ungdomsuddannelserne og Studievalg. Nederst på siden findes en oversigt over deltagende videregående udannelsesinstitutioner og repræsentation af dem i Styregruppen.

Baseret på erfaringsudveksling og idéudvikling kommer Styregruppen med anbefalinger til blandt andet koordinering, kvalitet, markedsføring og tidspunkter for afholdelse af Studiepraktik.

Styregruppen afholder et fast årligt møde den første onsdag i februar. Hvis du ønsker at se referater fra disse møder, kan du henvende dig til Sekretariatet for Studiepraktik

Du kan finde vedtægter for Studiepraktik her

Styregruppen består af repræsentanter fra:

 • De videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder Studiepraktik
 • Ungdomsuddannelserne, hvorfra eleverne deltager i Studiepraktik
 • Studievalg, der vejleder om Studiepraktik og informerer om Studiepraktik på ungdomsuddannelserne

Se en oversigt over deltagende videregående udannelsesinstitutioner og repræsentation af dem i Styregruppen under menupunktet "Oversigt over repræsentation i styregruppen".

Styregruppen er pt. sammensat på følgende vis:

Videregående uddannelser
Område Antal rep. Repræsentanter Antal sup. Suppleanter
Akademiske bacheloruddannelser (universiteter) 4 Sara Gjerløv, ITU 

Line Keldorff Tvergaard, SDU

Jonas Kretzschmar Fink, AU

Morten Johansen, AAU
- -
Professionsbachelor-uddannelser 3 Nana Høgsland, SIMAC (Kontaktperson for professionshøjskolerne)

Juliet Pierce Butler, UCN

Louise Griberg, VIA UC
3 Tabita Adamsen, Fredericia Maskinmesterskole

Berit Rosenkilde Larsen, Professionshøjskolen Absalon
Erhvervsakademi-uddannelser 2

Jens Bach Nielsen, Erhvervsakademi Aarhus (Kontaktperson for erhvervsakademierne)

Malene Leth Thomsen, Erhvervsakademi Dania

- -
Kunstneriske uddannelser 1 Karina Sørensen, Designskolen Kolding (Kontaktperson for de kunstneriske uddannelser) 1 Marianne Kazar, Arkitektskolen Aarhus
Studievalg
Område Antal rep. Repræsentanter Antal sup. Suppleanter
Studievalg 1 Sidsel Daubjerg Overgaard, centerleder ved Studievalg Østjylland (Kontaktperson for Studievalgscentrene) 1 Majbritt Ammitzbøll, centerleder ved Studievalg Midt- og Vestjylland
Ungdomsuddannelser
Område Antal rep. Repræsentanter Antal sup. Suppleanter
Almene gymnasier (STX og HF) 1 Jakob Thulesen Dahl, rektor på Skanderborg Gymnasium (kontaktperson for de almene gymnasier og formand for styregruppen) - -
Erhvervsgymnasier (HTX og HHX) 1 Jimmy Mangelsen
rektor, Odense Tekniske Gymnasium
(kontaktperson for erhvervsgymnasierne)
- -
VUC (2-årigt og HF-enkeltfag) 1 Erik Storm Rasmussen, studierektor på Aarhus HF og VUC (kontaktperson for VUC) - -

 

Herunder ses en oversigt over hvem, der repræsenterer de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i styregruppen.

Område Kontaktperson Videregående uddannelser
Universiteter Christina Madvig Christensen (DTU) Aarhus Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
IT-Universitetet
Professionsbacheloruddannelser Nana Høgsland (SIMAC) Professionshøjskolen Absalon
Københavns Professionshøjskole
VIA University College
Professionshøjskolen UCN
University College Lillebælt
UC Syd
Maskinmesterskolen i Fredericia
Maskinmesterskolen i København
Aarhus Maskinmesterskole
Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)
Maritime and Polytechnic University College (MARTEC)
Den Frie Lærerskole
Farmakonomskolen
Politiet *
Erhvervsakademiuddannelser Jens Bach Nielsen (Erhvervsakademi Aarhus) Erhvervsakademi Zealand
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademi Kolding, IBA
Kunstneriske uddannelser Karina Sørensen (Designskolen Kolding) Arktitektskolen Aarhus
Designskolen Kolding

* Politiet udbyder ikke professionsbacheloruddannelser, men repræsenteres blot af denne kontaktperson i styregruppen.

Kontaktpersonernes rolle er:

 • at meddele den øvrige styregruppe (gennem mødelederen) hvem der er områdets repræsentanter og suppleanter (og oplyse kontaktoplysninger)
 • at meddele mødelederen hvem der deltager (og dermed repræsenterer området) i de enkelte styregruppemøder
 • at varetage at styregruppens beslutninger meddeles områdets aktører – og at disse inden møderme gøres bekendt med dagsordenen.

Udpegninger af områdernes repræsentanter, suppleanter og kontaktpersoner m.v.:

 • Akademiske bacheloruddannelser (universiteterne)
  • Aftales blandt hvert universitets ansvarlige
 • Professionsbacheloruddannelserne:
  • VIA University College har som Danmarks største professionshøjskole én fast plads i styregruppen for Studiepraktik. De andre UC’ere har to repræsentanter, og de maritime uddannelser har en; på begge områder roteres der efter indbyrdes aftale.
   • Nye repræsentanter/suppleanter for professionsbacheloruddannelserne vælges hvert andet år, og hvervet som kontaktperson skifter hænder fra år til år.
 • Erhvervsakademi­uddannelser:
  • Danske Erhvervsakademier indstiller kandidater. Fordelingen mellem repræsentanter og suppleanter foregår ved lodtrækning.
 • Kunstneriske uddannelser:
  • Aftales blandt hver uddannelsesinstitutions ansvarlige
 • Studievalg:
  • Udpeget af Studievalg Danmark
 • Almene gymnasier (STX og HF):
  • Udpeget af Danske Gymnasier
 • Erhvervs­gymnasier (HTX, HHX og EUX):
  • Udpeget af Danske Erhvervsskoler og -gymnasier
 • VUC:
  • Udpeget af Lederforeningen for VUC