Styregruppe for landsdækkende koordinering af Studiepraktik

Styregruppen fungerer som fælles forum for de aktører, der er involveret i Studiepraktik: De videregående uddannelser, ungdomsuddannelserne og Studievalg. Nederst på siden findes en oversigt over deltagende videregående uddannelsesinstitutioner og repræsentation af dem i styregruppen.

Baseret på erfaringsudveksling og idéudvikling kommer styregruppen med anbefalinger til blandt andet koordinering, kvalitet, markedsføring og tidspunkter for afholdelse af Studiepraktik.

Styregruppen afholder et fast årligt møde den første onsdag i februar. Hvis du ønsker at se referater fra disse møder, kan du henvende dig til Sekretariatet for Studiepraktik

Du kan finde vedtægter for Studiepraktik her

Medlemmer af styregruppen

Styregruppen består af repræsentanter fra:

•    De videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder Studiepraktik
•    Ungdomsuddannelserne, hvorfra eleverne deltager i Studiepraktik
•    Studievalg, der vejleder om Studiepraktik og informerer om Studiepraktik på ungdomsuddannelserne
•    Studiepraktiksekretariatet

Se en oversigt over styregruppens repræsentanter herunder: 

Videregående uddannelser

Område

Repræsentanter

Akademiske bacheloruddannelser (universiteter)

Antal repræsentanter: 4

Sara Gjerløv, ITU (kontaktpersoner for universiteterne)

Line Keldorff Tvergaard, SDU

Anna Diaz Korsaa, AAU

Christina Madvig Christensen, DTU

Antal suppleanter: 0

Professionsbachelor-uddannelser og Politiet

Antal repræsentanter: 3

Juliet Pierce Butler, UCN (kontaktperson for professionshøjskolerne)

Nana Høgsland, SIMAC 

Anne Kathrine Bay Vestergaard, VIA UC

Antal suppleanter: 2

Hakan Savas, Fredericia Maskinmesterskole

Berit Rosenkilde Larsen, Professionshøjskolen Absalon

Erhvervsakademi-uddannelser

Antal repræsentanter: 2

Jens Bach Nielsen, Erhvervsakademi Aarhus (kontaktperson for erhvervsakademierne)

Glenn Sørensen, Erhvervsakademi Dania (fra sep. 24: Malene Leth Thomsen)

Antal suppleanter: 0

Kunstneriske uddannelser

Antal repræsentanter: 1

Karina Sørensen, Designskolen Kolding (kontaktperson for de kunstneriske uddannelser)

Antal suppleanter: 1

Stine Skou Nielsen, Arkitektskolen Aarhus

Studievalg

Område

Repræsentanter

Studievalg

Antal repræsentanter: 1

Majbritt Ammitzbøll, centerleder ved Studievalg Øst-, Midt- og Vestjylland (kontaktperson for Studievalgscentrene)

Antal suppleanter: 1

Vakant

Ungdomsuddannelser

Område

Repræsentanter

Almene gymnasier (STX og HF)

Antal repræsentanter: 1

Jakob Thulesen Dahl, rektor på Skanderborg Gymnasium (kontaktperson for de almene gymnasier og formand for styregruppen)

Antal suppleanter: 0

Erhvervsgymnasier (HTX og HHX)

Antal repræsentanter: 1

Jimmy Mangelsen, rektor, Odense Tekniske Gymnasium
(kontaktperson for erhvervsgymnasierne)

Antal suppleanter: 0

VUC (2-årigt og HF-enkeltfag)

Antal repræsentanter: 1

Erik Storm Rasmussen, studierektor på Aarhus HF og VUC (kontaktperson for VUC)

Antal suppleanter: 0

Oversigt over deltagende institutioner

Herunder kan du se en oversigt over deltagende videregående institutioner samt deres kontaktpersoner i styregruppen:

Område

Repræsentanter

Akademiske bacheloruddannelser (universiteter)

Københavns Universitet
Aarhus Universitet 
Danmarks Tekniske Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
IT-Universitetet

Kontaktperson:

Sara Gjerløv, ITU (kontaktpersoner for universiteterne)

Professionsbachelor-uddannelser og Politiet

Professionshøjskolen Absalon
Københavns Professionshøjskole
VIA University College
Professionshøjskolen UCN
University College Lillebælt
UC Syd
Maskinmesterskolen i Fredericia
Maskinmesterskolen i København
Aarhus Maskinmesterskole
Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)
Maritime and Polytechnic University College (MARTEC)
Den Frie Lærerskole
Farmakonomskolen
Politiet

Kontaktperson:

Juliet Pierce Butler (UCN)

Erhvervsakademi-uddannelser

Erhvervsakademi Zealand
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademi Kolding, IBA
Københavns Erhvervsakademi, KEA

Kontaktperson:

Jens Bach Nielsen (Erhvervsakademi Aarhus)

Kunstneriske uddannelser

Arkitektskolen Aarhus
Designskolen Kolding

Kontaktperson:

Karina Sørensen (Designskolen Kolding)

Kontaktpersoners rolle og udpegningskriterier

Kontaktpersonernes rolle er:

 • at meddele den øvrige styregruppe (gennem mødelederen) hvem der er områdets repræsentanter og suppleanter (og oplyse kontaktoplysninger)
 • at meddele mødelederen hvem der deltager (og dermed repræsenterer området) i de enkelte styregruppemøder
 • at varetage at styregruppens beslutninger meddeles områdets aktører – og at disse inden møderme gøres bekendt med dagsordenen.

Udpegninger af områdernes repræsentanter, suppleanter og kontaktpersoner m.v.:

 • Akademiske bacheloruddannelser (universiteterne)
  • Aftales blandt hvert universitets ansvarlige
 • Professionsbacheloruddannelserne:
  • VIA University College har som Danmarks største professionshøjskole én fast plads i styregruppen for Studiepraktik. De andre UC’ere har to repræsentanter, og de maritime uddannelser har en; på begge områder roteres der efter indbyrdes aftale.
   • Nye repræsentanter/suppleanter for professionsbacheloruddannelserne vælges hvert andet år, og hvervet som kontaktperson skifter hænder fra år til år.
 • Erhvervsakademi­uddannelser:
  • Danske Erhvervsakademier indstiller kandidater. Fordelingen mellem repræsentanter og suppleanter foregår ved lodtrækning.
 • Kunstneriske uddannelser:
  • Aftales blandt hver uddannelsesinstitutions ansvarlige
 • Studievalg:
  • Udpeget af Studievalg Danmark
 • Almene gymnasier (STX og HF):
  • Udpeget af Danske Gymnasier
 • Erhvervs­gymnasier (HTX, HHX og EUX):
  • Udpeget af Danske Erhvervsskoler og -gymnasier
 • VUC:
  • Udpeget af Lederforeningen for VUC