Vedtægter for Studiepraktik

Her finder du gældende vedtægter for samarbejdet om Studiepraktik.

Vedtægterne er vedtaget af styregruppen: 26.02.21

1. Formål

Studiepraktik er et landsdækkende koncept, hvor der hvert år koordineres praktikbesøg på landets videregående uddannelser for afgangselever på landet ungdomsuddannelser eller erhvervsskoler samt personer, der allerede har færdiggjort en ungdomsuddannelse.

Aktørerne i Studiepraktik er de videregående uddannelser, som udbyder praktikforløb på deres uddannelser; ungdomsuddannelser, der sender elever afsted i praktik; og Studievalg, som informerer om muligheden blandt målgruppen, bl.a. på landets ungdomsuddannelser. Projektet styres desuden af et sekretariat.

2. Rammer for afvikling af Studiepraktik

Studiepraktik afvikles hvert år i uge 43 mellem onsdag og søndag.

Praktikforløb skal minimum have en varighed på 2 dage.

3. Organisering i Studiepraktik-samarbejdet

Studiepraktiks organisering består af et sekretariat og en styregruppe.

a. Sekretariatet for Studiepraktik

Sekretariatet varetager den daglige drift og overordnede koordinering af Studiepraktik på tværs af landet og de forskellige aktører. Som supplement til driften er sekretariatet også ansvarlig for at sikre vedligehold af IT-systemet, facilitere relevante udviklingsprojekter og håndtere projektets økonomi.

b. Styregruppen for Studiepraktik

Styregruppen for Studiepraktik er et beslutningsdygtigt panel bestående af repræsentanter fra hver aktør i projektet.

Styregruppens formål er at sikre projektets fundering hos aktørerne igennem erfaringsudveksling, idéudvikling og anbefalinger til sekretariatets prioriteringer i drift, vedligehold, udvikling og dets økonomi.

b1. Medlemmer i Styregruppen

Styregruppen består af medlemmer, som repræsenterer de videregående uddannelsesinstitutioner, ungdomsuddannelserne og Studievalg.

Styregruppens sammensætning revideres på årligt styregruppemøde for at sikre bred repræsentation af alle uddannelsesområder.

For de videregående uddannelser fordeles pladsernepr. uddannelsesområde. Kun videregående uddannelsesinstitutioner, der er aktivt deltagende i Studiepraktik kan være medlem af styregruppen (se pkt. 5 om medlemskab).

Hver enkelt uddannelsesområde beslutter selv behovet for suppleanter og antallet af disse.

Den aktuelle sammensætning af styregruppen findes her (listen vedligeholdes af sekretariatet).

b2. Organisering i Styregruppen

Hver gruppe har en primær kontaktperson. Kontaktpersonernes rolle er:

  • at meddele sekretariatet navn og kontaktoplysninger på områdets repræsentanter (og evt. suppleanter)
  • at meddele sekretariatet, hvem der repræsenterer området til styregruppemøder
  • at orientere områdets aktører om styregruppemødernes dagsorden og efterfølgende beslutninger

Udpegninger af områdernes medlemmer, suppleanter og kontaktpersoner m.v. besluttes af området selv. De aktuelle procedurer findes her

b3. Formandskab

Formand og næstformand vælges af Styregruppen på årligt møde.

b4. Beslutningsproces – og mandat

Stemmeret tilfalder alle repræsentanter i styregruppen. Repræsentanter kan undlade at stemme, hvis de ønsker det.

Hver repræsentant har én stemme, mens suppleanter kun har stemmeret, hvis de stemmer som erstatning for en fraværende repræsentant.

Beslutninger afgøres ved simpelt relativt flertal, dog skal vedtægtsændringer afgøres ved kvalificeret flertal.

4. Hjemsted

Studiepraktik har hjemsted hos Sekretariatet for Studiepraktik, som er uafhængig af de deltagende institutioner, både hvad angår betjening af de deltagende aktører og organisatorisk ophæng. I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan sekretariatet dog benytte sig af de organisatoriske tjenester, som den pågældende institution råder over.

Sekretariatsfunktionen kan varetages af ansatte fra alle aktørerne.

På det årlige styregruppemøde revideres, om Studiepraktik skal fortsætte den nuværende forankring, eller om projektet skal skifte hænder. Beslutningen træder i kraft tidligst 12 måneder senere.

5. Medlemskab og økonomi

Udgifterne til Studiepraktik betales af de deltagende videregående uddannelser. Ungdomsuddannelserne og Studievalg bidrager ikke økonomisk til projektet.

Udgifter til Studiepraktik opgøres årligt og fordeles herefter blandt de videregående uddannelser ud fra den gældende fordelingsmodel. Udgifterne tæller aflønning af sekretariatet, markedsføring, udgifter til udvikling, vedligehold og support af IT-system m.v.

Sekretariatet sender 1. november et estimat på næste års samlede udgifter for Studiepraktik til de videregående uddannelser, som herefter har en måned til at meddele, hvis de ønsker at udtræde af samarbejdet.

Hvis en videregående institution ikke har meddelt, at den udtræder af samarbejdet, er institutionen forpligtet til at bidrage til næste års udgifter. Hvis institutionen ender med ikke at udbyde Studiepraktik alligevel, betales et minimumsbeløb svarende til halvdelen af institutionens regning fra den sidste afholdte Studiepraktik.

Nye institutioner, der ikke har deltaget i studiepraktiksamarbejdet i det foregående år, kan tilmelde sig (også efterfølgende), uden der hæftes for et minimumsbeløb.

En ændring i fordelingsmodellen kan ikke implementeres, så den påvirker et regnskab, som de videregående uddannelser allerede har forpligtet sig til.

6. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske efter at være mundtligt diskuteret i styregruppen, hvorefter sekretariatet sender forslaget i høring blandt aktørerne. (Se pkt. 3.b4 vedr. beslutningsproces)

Herefter kan beslutningen om vedtægtsændring træffes (eventuelt via skriftlig tilkendegivelse).